Co jsou to šablony a jak je škola využila

09.09.2019

Anotace výzvy

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.


Cíle výzvy Šablony II (šablony = aktivity)

 • Podpora společného vzdělávání
  • Personální podpora (např. školní asistent, speciální pedagog, školní psycholog, chůva)
  • Vzdělávání pedagogů v oblasti inkluze
 • Podpora nových metod ve výuce
  • Rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
  • Výuka cizích jazyků metodou CLIL
  • Rozvoj dovedností v ICT
 • Podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogů (supervize/mentoring/koučink)
 • Spolupráce s rodiči a veřejností
 • Propojení teoretické výuky s praxí, zapojení odborníků do výuky

Jaké aktivity jsou podporovány?

 • Šablony na personální podporu: školní asistenti, speciální pedagogové, psychologové, sociální pedagogové, chůvy pro MŠ a kariéroví poradci
 • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem
 • Vzájemná výměna zkušeností mezi pedagogy, tandemové vzdělávání
 • Projektová výuka
 • Zájmové kluby

Aktivity (= šablony) pro základní školy: 

Personální podpora 

 • Školní asistent - personální podpora ZŠ 
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ 
 • Školní psycholog - personální podpora ZŠ 
 • Sociální pedagog - personální podpora ZŠ 
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin 

 • Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ 12 
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 
 • Tandemová výuka v ZŠ 
 • CLIL ve výuce v ZŠ
 • Nové metody ve výuce v ZŠ 
 • Profesní rozvoj pedagogů ZŠ prostřednictvím supervize/mentoringu/koučinku
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 

Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ 

 • Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ 
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ 

 • Klub pro žáky ZŠ - varianty aktivit:

a) čtenářský klub

b) klub zábavné logiky a deskových her

c) klub komunikace v cizím jazyce

d) badatelský klub

e) klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení


 • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
 • Projektový den ve škole 
 • Projektový den mimo školu 

Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností 

 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ
 • Komunitně osvětová setkávání 


Aktivity pro školní družiny a školní kluby: 

Personální podpora 

 • Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK 
 • Speciální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK 
 • Sociální pedagog - personální podpora ŠD/ŠK 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ŠD/ŠK 

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK - DVPP v rozsahu 8 hodin 
 • Vzájemná spolupráce pedagogů ŠD/ŠK 
 • Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv 
 • Tandemové vzdělávání v ŠD/ŠK 
 • Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 13 
 • Nové metody ve vzdělávání v ŠD/ŠK 

Aktivity rozvíjející ICT v ŠD/ŠK 

 • Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK 

Zájmové a rozvojové aktivity ŠD/ŠK 

 • Klub pro účastníky ŠD/ŠK - stejné varianty jako u ZŠ (viz výše)
 • Projektový den v ŠD/ŠK 
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK