Informace k provozu školy od 12. dubna 2021

09.04.2021

Vážení rodiče,

naše škola se od 12. dubna 2021 otevře prezenční výuce. Prosíme o pečlivé nastudování následujících řádků a těšíme se na shledání.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:


 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (ZDE), na základě kterého se umožňuje od 12. dubna 2021 osobní přítomnost na vzdělávání žákům 1. stupně (ve škole do 75 žáků bez týdenní rotace).


 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (ZDE), ve kterém se od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením ukládá povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně neinvazivními Ag testy (povinné testování se netýká individuálních konzultací).


 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (ZDE), které stanovuje povinnost nošení roušek ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.


Provoz školy:

 • Naše škola má 75 prezenčních žáků, proto se jí týdenní rotace netýká!

 • Ranní družina je zrušena!

 • Nástup do školy bude probíhat v tomto časovém rozvrhu:

 1. třída - 7:30 - 7:40

 2. třída - 7:40 - 7:50

 3. třída - 8:00 - 8:10

 4. třída - 7:50 - 8:00

 5. třída - 8:10 - 8:20


 • Úvodní hodina bude ve všech třídách třídnická. Od druhé hodiny se bude učit dle běžného režimu a rozvrhu hodin.

 • Odchod ze školy bude rovněž odpovídat rozvrhu hodin každé třídy.

 • Kroužky jsou do odvolání zrušeny. V hodinách tělesné výchovy bude zajištěn náhradní program.

 • Zaměstnanci školní jídelny v Tršicích jsou do 16. dubna 2021 v karanténě, proto nebude školní jídelna v Tršice v provozu. Obědy dětem zajišťuje školní jídelna ve Velkém Týnci.

 • Odpolední družina bude probíhat následovně:

 1. třída - Zlámalová (1. oddělení)

 2. třída - Šimová, Út - Žádníková (2. oddělení)

 3. třída : Po - Grohmannová, Út + St - Stříbná, Čt - Fabianová, Pá - Grohmannová (družina bude probíhat v učebně 1. třídy v patře)

 4. třída - Po + Út - Zahrádková (učebna 4. třídy), St - Samojlovičová (učebna 5. třídy), Čt + Pá - Navrátil (učebna 2. třídy)


Testování:

 • Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.

 • Podrobné informace najdete ZDE

 • Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen chvíli času (samy si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). Proces testování bude probíhat dvakrát týdně.

 • V případě, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Testování bude na naší škole probíhat ve třídách a u testování bude vždy přítomen třídní učitel či asistent pedagoga, který dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

 • Z toho důvodu škola žádá rodiče o souhlas k asistenci při testování. Tento souhlas bude rodičům zaslán na email k vyplnění a podepsání a současně bude ke stažení na webových stránkách školy.

 • Žádáme rodiče, aby tento souhlas přibalili dětem první den nástupu do školy k odevzdání třídním učitelům.

 • V případě, že se rodiče/zákonní zástupci dítěte rozhodnou asistovat u testování sami, toto testování bude probíhat při vstupu v místě před šatnou (v místě bezprostředně za vchodovými dveřmi). Při testování bude přítomna paní vychovatelka Ilona Zlámalová, která děti zároveň odvede do tříd.

 • Pokud dítě nebude přítomno při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby ihned po svém příchodu.

 • Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je však nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

 • Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání podle zákona. Bude mu poskytnuta přiměřená forma studijní podpory (dle dohody s učitelem).

 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Negativní výsledek musí být potvrzen lékařem nebo doložen lékařskou zprávou či zprávou z laboratoře. 

 • Není možné, aby rodiče před nástupem testovali děti doma. Testování musí probíhat ve škole.

 • Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem nebo pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).


V případě pozitivního výsledku testu:

 • V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.

 • Dítě dostane písemné potvrzení o pozitivním výsledku Ag testu. V případě potřeby je na základě ústní žádosti zákonného zástupce možné vystavit i potvrzení o negativním výsledku.

 • Pokud se potvrdí, že je dítě pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, které byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu. Děti počkají na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

 • V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.

 • Pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

 • V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.