Vyhodnocení dotazníku pro rodiče

12.10.2022

Zhodnocení výsledku šetření

Naše ZŠ v Doloplazích vytvořila před čtyřmi lety podmínky pro inkluzivní vzdělávání.

Česká Republika se připojila k ostatním evropským zemím, které podporují a umožňují tuto formu vzdělávání. Zkušenosti ukazují, že v inkluzivní škole se vzdělávají nejen žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, ale zároveň také celá stávající i budoucí populace ve vztahu k nim, a to jak z praktického hlediska, kdy se děti učí si navzájem pomáhat a podporovat se, tak i z hlediska symbolického, kde jde o přijetí každého člověka s jeho odlišnostmi. Podporuje kognitivní vývoj u dětí, kdy se děti naučí lépe rozumět sami sobě a ostatním. V inkluzivních třídách byla zaznamenána lepší úroveň vztahů mezi žáky, která přímo souvisí s tím, že se děti učí porozumění a přijetí různorodosti a respektu k ostatním lidem bez nejistoty, předsudků a nepřátelství. Inkluze rozvíjí u dětí empatii a sociální inteligenci. Zlepší se u dětí vnímání sebe sama jako lidí, kteří nejsou na okraji naší společnosti. Integrací se dá také předcházet diskriminaci. Kromě jednoznačné podpory pedagogů však také potřebujeme k fungující integraci ještě další důležitou věc, a tou je zodpovědný přístup a aktivní spolupráce rodičů. Výhodou integrace pro místní děti je i doplnění počtu žáku ve třídách tak, abychom nemuseli třídy spojovat.

Na základě dotazníkového šetření mezi rodiči v září 2022 se ukázalo, že 72 % rodičů vítá integraci a začlenění dětí se speciálními potřebami. 19 % dotazovaných uvádělo, že to nedokáže posoudit. 86 % dotazovaných zároveň uvedlo, že je seznámeno se začleňováním žáků v rámci inkluze. V naší škole se 95 % dětí cítí dobře až velmi dobře. 63 % dotazovaných hodnotí komunikaci učitelů s rodiči jako nadstandardní a 37 % jako standardní, nikdo z dotázaných ji nehodnotil, jako nedostatečnou. S mimoškolními aktivitami bylo spokojeno 100 % dotazovaných.

Děti naší školy mohou také navštěvovat školní družinu. Dle MŠMT má družina vytvořit podmínky pro relaxaci po školním vyučování. Slouží především k odpočinku, dále pak k rozvoji zájmů žáků v době po vyučování. Školní družina také dává prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči a vychovatelkou. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí. Vede žáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu a úzce spolupracuje i s rodinou.


V Doloplazích dne 11. 10. 2022


Mgr. Kateřina Samojlovičová

ředitelka školy