Individuální vzdělávání

4. září 2023

Zahájení školního roku a setkání rodičů a žáků IV v 9:00 na sále KD Doloplazy 

pá 12. a so 13. ledna 2024

Pololetní přezkušování žáků IV

19. - 20. dubna 2024

pá 14. a so 15. června 2024

Přezkušování žáků IV

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, p. o. zve předškoláky na zápis do 1. třídy na školní rok 2024/25, který se bude konat v pátek 19. dubna 2024 v čase od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 20. dubna 2024 od 9:00 do 11:00 hodin v budově školy.

KROKY K ZÁPISU:

1. KROK – ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Od 2. dubna do 10. dubna 2024 bude k dispozici elektronická přihláška, KTEROU JE NUTNÉ VYPLNIT pro registraci Vašeho dítěte k zápisu na ZŠ Doloplazy

/na Vámi uvedený email v přihlášce přijde kód, prostřednictvím kterého budete moci přihlášku zkontrolovat, opravit či vytisknout pro své potřeby/.

Ostatní dokumenty k zápisu budou připraveny k vyplnění a podepsání 19. až 20. dubna u zápisu ve škole pouze pro ty uchazeče o vzdělávání na naší škole, kteří v daném termínu (2. - 10. 4.) vyplní a odešlou elektronickou přihlášku!

2. KROK – ÚČAST PŘI ZÁPISU v daném termínu

Do školy s sebou přineste papuče, průkaz totožnosti (zákonného zástupce) a rodný list dítěte.

Zákonný zástupce dítěte při zápisu obdrží registrační číslo dítěte, pod kterým bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání na naší škole.

Rodičům doporučujeme prostudovat Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku a Desatero pro žáky 1. ročníku.

Dohoda o individuálním vzdělávání žáka

1. Průběh a obsah vzdělávání žáka

 • Žák je vzděláván podle školního vzdělávacího programu Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, Tvořivá škola, pro daný ročník základní školy.
 • Žákovi je kdykoliv umožněna účast při vzdělávání ve škole a na akcích pořádaných školou. V době přítomnosti žáka ve škole se na něj vztahuje v plném rozsahu Školní řád školy.
 • Škola poskytuje žákovi učebnice a základní školní potřeby dle § 27 odst. 3 a 6 školského zákona, speciální učebnice a speciální didaktické a kompenzační učební pomůcky dle § 16 odst. 7 školského zákona.
 • Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí zkoušky z příslušného obsahu vzdělávání, stanoveného vzdělávacím programem školy pro daný ročník.

2. Hodnocení výsledků vzdělávání žáka

 • Při hodnocení individuálně vzdělávaného žáka na vysvědčení vychází ředitelka školy z výsledků zkoušek a ze zhodnocení osobního portfolia žáka. Osobní portfolio žáka obsahuje písemné, grafické, popř. jiné výsledky práce žáka vzniklé při vzdělávání. Osobní portfolio žáka předkládá zákonný zástupce před konáním zkoušky a při konzultacích v termínech stanovených ředitelkou školy.
 • Nelze-li individuálně vzdělávaného žáka hodnotit na konci příslušného pololetí, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení pololetí.
 • Ředitelka školy stanoví způsob a formu zkoušek a je zodpovědná za jejich průběh.
 • Při zkouškách je přítomen zákonný zástupce žáka, může být přítomna i osoba vzdělávající žáka (pokud vzdělávající osobou není zákonný zástupce žáka.
 • Způsob hodnocení stanoví ředitel školy po dohodě se zákonným zástupcem žáka, dle hodnocení žáků školy a dle § 14, 15 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • Pokud má zákonný zástupce pochybnosti o správnosti hodnocení žáka, může do 8 dnů od konání zkoušek písemně požádat ředitelku školy o přezkoušení žáka; byla-li zkoušejícím žáka ředitelka školy, krajský úřad.
 • Pokud ředitelka školy, popřípadě krajský úřad žádosti zákonného zástupce vyhoví, bude komisionální přezkoušení probíhat podle § 22 vyhlášky č. 48/2005 Sb.
 • Na vysvědčení v rubrice Vzdělávání se uskutečňovalo podle školního vzdělávacího programu se uvede věta: "Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Tvořivá škola - individuální vzdělávání".

Další podmínky pro zákonného zástupce vzdělávaného žáka:

 • Vzdělávání žáka zajišťuje zákonný zástupce žáka sám nebo prostřednictvím jiné osoby. Za průběh a výsledky vzdělávání, zajištění dostatečných podmínek ke vzdělávání, zejména podmínek materiálních, personálních a ochrany zdraví žáka, je zodpovědný zákonný zástupce žáka, a to bez ohledu na to, kdo a kolik osob žáka skutečně vzdělává.
 • Zákonný zástupce žáka zajišťuje (sám nebo prostřednictvím osoby vzdělávajícího žáka) vedení průběžných záznamů o časovém a obsahovém průběhu vzdělávání žáka a o výsledcích vzdělávání žáka. Dále eviduje a uchovává práce žáka, z nichž je možné usuzovat dosaženou úroveň osvojení vzdělávacího obsahu a dovednost žáka (osobní portfolio žáka).
 • Ředitelka školy zruší povolení individuálního vzdělávání:
 1. pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména materiální, personální a ochrany zdraví žáka.
 2. pokud je celkový prospěch žáka na konci 1. nebo 2. pololetí příslušného školního roku hodnocen stupněm "neprospěl"
 3. nelze-li žáka hodnotit způsobem uvedeným v těchto podmínkách, nebo na žádost zákonného zástupce žáka.
 • V případě, že nastanou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního, ředitelka školy neprodleně prokazatelným způsobem informuje zákonného zástupce žáka o možnosti zrušení individuálního vzdělávání. Pokud do 15 dnů ode dne, kdy byl zákonný zástupce informován, nebudou skutečnosti podmiňující zrušení individuálního vzdělávání odstraněny, ředitelka školy individuální vzdělávání žáka zruší. V odůvodněných případech může ředitelka školy tuto lhůtu prodloužit, nejdéle však o 15 dnů.
 • Na žádost zákonného zástupce žáka ředitelka školy zruší individuální vzdělávání do 15 dnů od doručení žádosti. Žák je povinen zahájit pravidelnou školní docházku první vyučovací den následující po zrušení individuálního vzdělávání.
 • Zákonný zástupce, žák, případně vzdělavatel žáka, se zúčastňují pololetního hodnocení ve škole.
 • Zákonný zástupce žáka oznamuje škole změny ve skutečnostech, na jejichž základě bylo individuální vzdělávání žáka povoleno. Partnerem pro jednání se školou je zákonný zástupce žáka.