Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na Základní škole Doloplazy, okres Olomouc, Doloplazy 145, 783 56, poskytuje a zajišťuje koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

ŠPP je tvořeno metodičkou prevence pro 1. stupeň a výchovnou poradkyní Mgr. Marií Zahrádkovou, školním psychologem PhDr. Karlem Chalupou, speciální pedagožkou Mgr. Kateřinou Samojlovičovou a speciální pedagožkou Mgr. Janou Chalupovou.

Náplň práce pracovníků ŠPP se řídí vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů a orientuje se především na preventivní, diagnostické, intervenční a metodické činnosti ve prospěch žáků, rodičů a učitelů. Působení ŠPP na naší škole je založeno na vzájemné spolupráci všech členů. Pracovníci ŠPP také úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovateli školní družiny a poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum).

Poskytuje krizovou intervenci dítěti, které se ocitne v psychicky mimořádné situaci, vytváří podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte, provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole. Zaměřuje se také na poskytnutí kvalitní komunikace mezi pedagogy při depistážích, následně i s rodiči. Sleduje sociální vazby spolužáků ve třídách. Zmíněné zajišťuje školní psycholog v součinnosti s pedagogy.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům i pedagogům. Snaží se pomáhat při zvládání a řešení výukových, výchovných a vztahových obtíží. 

Konzultace možné po předchozí domluvě.

Mgr. Marie Zahrádková

Metodička prevence a výchovná poradkyně

+420 737 036 493

marie.zahradkova@zsdoloplazy.cz

PhDr. Karel Chalupa

Školní psycholog

+420 773 690 125

karel.chalupa@zsdoloplazy.cz

Mgr. Kateřina Samojlovičová

Speciální pedagožka

+420 724 204 299

katerina.samojlovicova@zsdoloplazy.cz

Mgr. Jana Chalupová

Speciální pedagožka

+420 603 317 981

jana.chalupova@zsdoloplazy.cz