Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název 

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace, Doloplazy 145, 783 56 Doloplazy


2. Důvod a způsob založení

Organizace byla zřízena za účelem poskytování základního a zájmového vzdělávání a zabezpečování školního a závodního stravování v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Zřizovatel školy: Obec Doloplazy, Doloplazy 82, 783 56 Doloplazy


3. Organizační struktura

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, p. o., Doloplazy 145, 783 56

IZO: 102308501


4. Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, p. o., Doloplazy 145, 783 56

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu je shodná s poštovní adresou.

Úřední hodiny: Po – Pá 7:30 – 14:30 hod.

Telefonní číslo: +420 734 396 961 – ředitelka ZŠ

Internetové stránky: www.zsdoloplazy.cz

Elektronická adresa: zs.doloplazy@email.cz

ID datové schránky: xbjmkxx


5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu školy: 181598194/0300


6. IČO

70989397


7. Plátce daně z přidané hodnoty

Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty.


8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

 • Školní řád
 • Řád ŠD
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Tvořivá škola"
 • Školní vzdělávací program ŠD
 • Provozní řád školní výdejny
 • Rozpočet
 • Zřizovací listina

8.2 Rozpočet

Údaje o rozpočtu organizace v aktuálním a uplynulém roce jsou přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na adrese: https://zsdoloplazy.webnode.cz/skolni-dokumenty/


9. Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Informace poskytovaná na základě žádosti se poskytuje ve formátech a jazycích podle obsahu žádosti o poskytnutí informace, nestanoví-li zákon jinak, a ve formátu nebo jazyce, ve kterých byla vytvořena.

Při ústním podání uvede žadatel jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti u ředitelky školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací. Při podání e-mailem na adresu: zsgagarinova@volny.cz žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Při písemném podání na kontaktní poštovní adresu školy žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.


10. Příjem podání a podnětů

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze prostřednictvím ředitelky školy, a to buď písemně nebo ústně po předchozí domluvě. Stížnost adresujte řediti školy, jde-li o zaměstnance školy.

Stížnost ústní je nutno zaznamenat, autorizovat, stává se z ní stížnost písemná. Písemná stížnost se zařazuje do zvláštní evidence (datum podání, jméno stěžovatele, adresa, označení předmětu stížnosti, kdo šetří, výsledek šetření, opatření k nápravě, datum podání zprávy o vyřízení stížnosti a výsledek ověření, jak byla splněna opatření k nápravě) u ředitele školy. 

 Lhůty k vyřízení stížnosti:

 • stížnost bez nutnosti šetření – do 10 dnů
 • stížnost při šetření – potvrzení přijetí do 5 dnů, vyřízení do 30 dnů

O ústních jednáních při šetření bude sepsán zápis (jména přítomných, výstižné vylíčení, výsledek jednání, autorizace všemi přítomnými). Stížnost je vyřízena uskutečněním opatření k odstranění závad a vyrozuměním stěžovatele.


11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí ředitele se podává ve lhůtě 15 dnů od jeho oznámení. Lhůta pro odvolání počíná běžet ode dne následujícího po oznámení rozhodnutí. Odvolání se podává u ředitele základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Doloplazy, okres Olomouc, příspěvková organizace, Doloplazy 145, 783 56, a rozhoduje o něm Krajský úřad Olomouckého kraje.


12. Formuláře

Formuláře, které organizace používá, jsou dostupné na webové adrese: 

https://zsdoloplazy.webnode.cz/dokumenty-pro-rodice/


13. Nejdůležitější používané předpisy

 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků, a studentů se speciálními potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky,
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

14. Úhrady za poskytování informací

-


15. Licenční smlouvy

V současné době nejsou pro organizaci poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


16. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za poslední rok je přístupná na webové adrese: https://zsdoloplazy.webnode.cz/skolni-dokumenty/. Starší výroční zprávy jsou k dispozici k fyzickému nahlédnutí u ředitelky školy.