Projekty


Základní škola Doloplazy, okr. Olomouc, p. o. se v roce 2023 zapojila do programu OP Jan Amos Komenský.


Hlavním cílem Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) pro programové období 2021-2027 je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce, která povede k růstu konkurenceschopnosti České republiky a zlepšení životních podmínek jejích obyvatel. Základní škola Doloplazy, okr. Olomouc, p.o. se zapojila do projektu Doučování žáků škol. 


Základní škola Doloplazy, okres Olomouc v roce 2021 zažádala o dotaci v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III. Projekt s názvem Velká cesta II byl zahájen 2. 9. 2021 a potrvá do 30. 6. 2023. Podrobnější informace naleznete zde.


Základní škola Doloplazy, okres Olomouc v roce 2019 zažádala o dotaci v rámci Výzvy č. 02_18_063 - Šablony II. Projekt s názvem Velká cesta byl zahájen 2. 9. 2019 a potrvá do 28. 2. 2022. Podrobnější informace naleznete zde

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.


Ovoce do škol

Základním cílem projektu Ovoce do škol je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu ovoce a zeleniny. Z účasti v projektu plyne kromě využití dotovaného ovoce a zeleniny (1x měsíčně) povinnost doprovodných opatření, která podpoří efektivitu projektu a svou povahou povedou ke změnám stravovacích návyků. Jde především o tyto formy a metody práce: dny zdraví ve škole, soutěže, školní projekty, přednášky na téma zdraví.


Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015

Realizace projektu, která probíhala po celý kalendářní rok 2015 stála, v souladu s naším plánem, na čtyřech navzájem propojených klíčových aktivitách:
a) DVPP většiny pedagogického sboru
b) Následné supervizi podporující učitelskou sebereflexi
c) Posílení obsahu třídnických hodin o vybraná témata etické výchovy
d) Podpora rodičů a žáků domácího vzdělávání na společných akcích učitelů, žáků a rodičů
Projekt směřoval k posílení metodických, vzdělávacích i osobnostních kompetencí učitelů školy, posílení jejich výchovného stylu a tedy i další zlepšení sociálního klimatu ve škole. To učitelé ukazovali během následné supervize ve svých hodinách a při následných rozhovorech s lektorem. Zakomponování některých témat etické výchovy do třídnických hodin prokazují učitelé ve shromážděných příkladech dobré praxe. Fotografie z akcí pořádaných pro rodiče a žáky školy dokumentují snahu učitelů o podporu rodičů a žáků na společných akcích školy.


Rodiče vítáni

V 2. pololetí školního roku 2012/2013 vstoupila naše škola do projektu Rodiče vítáni. Hlavním cílem celorepublikového projektu je zlepšit komunikaci mezi školou a rodiči. Spolupráce a komunikace s rodiči a také oboustranná vstřícnost a tolerance jsou opravdu důležitou součástí dobrého fungování školy. Proto je nám tento projekt sympatický a jeho myšlenky blízké.


Peníze školám

V roce 2010 se škola zapojila do projektu Peníze školám. Od 1. 9. 2010 jsme v rámci tohoto projektu realizovali projekt Zvyšování kvality. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj znalostí a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, zvyšování kvality výuky cizích jazyků na ZŠ a podpora vzdělávacích aktivit pedagogických pracovníků. Projekt byl zakončen v únoru 2013.


Sazka Olympijský víceboj 

Sazka Olympijský víceboj je největší školní sportovní projekt v České republice.

Je určený základním školám a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, které se mohou s dětmi jednoduše zapojit v hodinách tělesné výchovy. Hlavním cílem soutěže je všestranný sportovní rozvoj žáků. 

Analýza nemá za úkol najít jen šikovné sportovce, ale ukázat, že sport je tu pro každého. Ať už to jsou děti, které pravidelně sportují, nebo děti, které nesportují ve volném čase vůbec. Chceme dětem ukázat, že když se budou trochu věnovat tréninku, zlepší se jejich schopnosti. Hlavní je tedy sledování pokroků dětí, a to především u těch méně nadaných. Cílem je u každého žáka najít jeho přednosti a dle toho mu doporučit sporty, pro které má talent.